• sns01
  • sns04
  • sns03
sahypa_head_bg

Biz hakda

zawod- (1)
zawod- (3)
zawod- (5)
zawod- (6)

Biz kim

“Jiangsu Liujia Technology Co., Ltd.”, Sary deňziň kenarýaka şäheri bolan ýançengde ýerleşýär.2011-nji ýylda esaslandyrylan, esasan ýokary güýç öndürýär weýokary modully polietilen süýümiwe aşaky önümleri.

Jemi 500 million ýuana maýa goýum bilen 133333.333333 inedördül metr meýdany eýeleýän bu kompaniýa, ýokary molekulýar agramly POLYETHYLENE süýüminiň we aşaky önümleriniň uly içerki önümçilik bazasyna öwrüler.

Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa täze material pudagyny giňeltmek we berkitmek we Hytaýda bilelikde täze material senagaty bazasyny döretmek üçin ylmy gözleg institutlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk üçin gözleg we ösüş platformasyny döretmek üçin başlangyç eder.

"Güýçli tehniki güýç, ajaýyp önümçilik enjamlary, standartlaşdyrylan dolandyryş ulgamy we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat "biziň gözlegimiz we yzygiderli iş maksadymyzdyr. Şeýle hem," berk dolandyryş, dogruçyl we ygtybarly dolandyryş ", içerde we daşary ýurtdaky dostlarymyzy has gowy geljegi döretmek üçin bilelikde işlemek üçin tüýs ýürekden garşy alarys !!

Döredildi
+
Senagat tejribesi
+
inedördül metr
million CNY

Hormat

Jiangsu Liujia Science and Technology Co., Ltd., Jiangsu welaýatynyň kiçi we orta ylym we tehnologiýa kärhanasy bolan Jiangsu welaýatynyň hususy ýokary tehnologiýaly kärhana, Jiangsu welaýatynyň kiçi ylym we tehnologiýa kärhanasydyr. In Engineeringenerçilik tehnologiýasy gözleg merkezi, Jiangsu ykrar edilen kärhana tehnologiýa merkezi we Milli ýokary öndürijilikli süýüm hünärment komitetiniň agzasy.Häzirki wagtda Jiangsu welaýatynda 28 sany garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy, 2 sany täze täze önüm we 8 sany ýokary tehnologiýaly önüm bar. Biziň kompaniýamyz, Jiangsu welaýatynyň Ylym we Tehnologiýa Ösüşiniň ikinji baýragyny, Ylym we Tehnologiýa Ösüşiniň ikinji baýragyny aldy. Gonkong Mulberry we Hemp Tekstil, "11-nji bäş ýyllyk meýilnama"Hytaý himiki süýüm birleşiginiň tehnologiýa üstünlik baýragy, 8-nji Jiangsu dokma tehnologiýasy innowasiýa baýragy,"Dokma çyrasy"Hytaý dokma senagaty birleşiginiň ylym we tehnologiýa baýragy; 2012-nji ýylda Milli fakel meýilnamasy taslamasyny kabul etdi we Jiangsu welaýatynyň esasy ylmy we tehnologiki üstünlikleri özgertmek taslamasyna başlady. Highokary milli ösüş strategiýasy we strategiýasy gözleginiň agzasy. öndürijilik Süýüm we Hytaý In Engineeringenerçilik akademiýasynyň önümleri.

Şöhrat (13)
Şöhrat (12)
Şöhrat (4)
Şöhrat (2)

Işleýiş merkezi

Häzirki wagtda kompaniýamyz Yanançeng şäheriniň ýokary tehnologiýaly zonasyna we demir gaýtadan işlemek, kebşirlemek, gurnamak, saklamak we ş.m. üçin täze gurlan ussahanalar jemi 22,000 inedördül metr.Her seh 10T ýük awtoulagy bilen enjamlaşdyrylandyr.Her ussahanada ýasamak, ýygnamak we saklamak üçin giň, bölünmedik ýer bar.

Biziň kompaniýamyzda 200-den gowrak TH6516A planlaýjy görnüşli gorizontal içgysgynç we degirmen işleýiş merkezi, M1450B / 3000 silindr ýylmaýjy, ýokary takyklykly CNC degirmen enjamy, CNC torna we gant degirmeni, adaty torna, pyçak, gyrkma we kebşirleýiş enjamlary bar.

işleýiş merkezi (1)
işleýiş merkezi (5)
işleýiş merkezi (2)
işleýiş merkezi (7)
işleýiş merkezi (3)
işleýiş merkezi (8)
işleýiş merkezi (4)
işleýiş merkezi (9)

Arza

Kompaniýamyz, ýokary gury we çygly egirme önümçilik tehnologiýasyny we ýylylyga we süýşmäge çydamly ULTRA ýokary molekulaly agramly polietilen süýümini we önümlerini öndürmek tehnologiýasyny üstünlikli ösdürdi, bu aşa ýokary molekulaly agramly polietilen süýüminiň ýelmeşiş ukybyny ep-esli gowulandyrdy we önümçiligi azaltdy. süýümiň bahasy, diňe bar bolanlaryň göwnünden turmaz ýalyamaly meýdanlarydünýäde kabel berkitme ýadrosy, gämiler we okean gämileriniň kabeli, deňizdäki buraw platformasy, ýel turbina pyçaklary, deňizde ýel garşy tolkun tolkuny we beýleki meýdanlar ýaly köp sanly täze programmalary makul bildi.

Häzirki wagtda ýylylyga çydamly süýrenmegiň halkara tehnologiýasynda güýçli ultra ýokary molekulaly polietilen süýümi we onuň birleşdirilen materiallary milli goranyş enjamlarynda giňden ulanyldy,jemgyýetçilik howpsuzlygy polisiýasy, howa giňişligi, Deňiz gämileri, deňizdäki nebit,sport enjamlary, süýümli optiki kabeli berkitmekwe ş.m. milli goranyşy we jemgyýetçilik howpsuzlygy enjamlaryny berkitmek üçin goşant goşdy, şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň önümleri dünýäniň çar künjegine satylýar.

h (1) (1)
1 (1)
6
5